Kursy pierwszej pomocy dla nauczycieli

KURS DLA NAUCZYCIELI

Szkolenie skierowane dla pracowników instytucji oświatowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zmianami) Nowelizacja ustawy od marca 2018 r. nakazuje przeszkolenie wszystkich pracowników placówki oświatowej bez względu na zajmowane stanowisko. Szkolenie obejmuje zagadnienia z zakresu udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Nasza firma przeszkoliła już kilkuset nauczycieli, co możemy potwierdzić stosowanymi referencjami. Tego typu kurs jest zakończony wydaniem certyfikatu dla każdego uczestnika.

 
 
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 31.12.02 r. W  SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY W PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH I PLACÓWKACH

§ 21. Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia w warsztatach, laboratoriach, a także zajęcia wychowania fizycznego, podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

§ 40. Pracownik szkoły lub placówki, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy.

USTAWA O OPIECE NAD DZIEĆMI DO LAT 3

Art.16 pkt. 2. Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy.

PROGRAM KURSU PIERWSZEJ POMOCY DLA NAUCZYCIELI:

  • Podstawy prawne podczas udzielania pierwszej pomocy – WYKŁAD
  • Bezpieczeństwo podczas udzielanie pierwszej pomocy – WYKŁAD
  • Wzywanie pomocy – WYKŁAD + ĆWICZENIA
  • Resuscytacja krążeniowo oddechowa dorosłych – WYKŁAD + ĆWICZENIA
  • Resuscytacja krążeniowo oddechowa dzieci – WYKŁAD + ĆWICZENIA
  • Automatyczna defibrylacja zewnętrzna WYKŁAD + ĆWICZENIA
  • Postępowanie w wybranych stanach zagrożenia życia  – WYKŁAD + ĆWICZENIA
  • Postępowanie w obrażeniach ciała – WYKŁAD + ĆWICZENIA

Skontaktuj się z nami w celu organizacji takiego kursu w swojej firmie lub instytucji. Odpowiemy na wszystkie twoje pytania oraz wycenimy twój kurs. Zapraszamy do kontaktu mailowego: ambulans24@gmail.com lub telefonicznego: 667 291 424. 

Kliknij i zadzwoń teraz